ေလဆိပ္တြင္ မည္သည့္မိနစ္မွ် မဆံုး႐ံႈးပါေစႏွင့္။

ေလဆိပ္တြင္ မည္သည့္မိနစ္မွ် မဆံုး႐ံႈးပါေစႏွင့္။

ေလေၾကာင္းျဖင့္ခရီးသြားျခင္းသည္ အခ်ိန္ကုန္ျခင္းမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏဆက္ႏြယ္ေနသည္။ ခရီးသည္မ်ားသည္ မွတ္ပံုတင္ရန္ႏွင့္ ခရီးေဆာင္အိတ္ စစ္ေဆးရန္အတြက္ တန္းစီျခင္း၊ အေကာက္ခြန္သို႔ ျဖတ္သန္းျခင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးတြင္ ေလယာဥ္ေပၚသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ေၾကျငာျခင္းကို ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ၄င္းတို႔၏ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္အခ်ိန္ထက္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာႀကိဳတင္၍ ေလဆိပ္သို႔ ေရာက္ရိွေနရန္လိုသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အထူးေလေၾကာင္းခရီးစဥ္သည္ ၄င္း၏ ခရီးသည္မ်ားကို လံုးဝမတူညီသည့္အေျခအေနမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးသည္။

ပုဂၢလိကဂ်က္ေလယာဥ္မ်ားကို သက္ေတာင့္သက္သာရွိၿပီး ဇိမ္ခံသည့္ ေလယာဥ္မ်ားဟုသာ အမ်ားကျမင္ၾကေသာ္လည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ငွားရမ္းသူမ်ားသည္ အခ်ိန္ကုန္သက္သာၿပီး အထိေရာက္ဆံုးခရီးသြားႏုိင္ရန္ အထူးေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္မ်ားကို အဓိကႏွစ္သက္ၾကသည္။

ေလဆိပ္မ်ားသည္ အခ်ိန္ကုန္ေစသည့္ အခ်က္မ်ားစြာရိွၿပီး မည္သည့္ၾကံၾကာမႈမ်ားကိုမဆို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္ အထူး ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မွ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားစြာေပးႏိုင္သည္။

တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းျခင္းမ်ား

ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားႏွင့္ ေလဆိပ္မ်ားသည္ ခရီးသည္မ်ားအား ၄င္းတို႔၏ခရီးစဥ္ထက္ ႏွစ္နာရီႀကိဳတင္ေရာက္ရိွရန္ အျမဲအႀကံျပဳေလ့ရိွသည့္အခ်ိန္တြင္ ခရီးသည္မ်ားသည္   (အထူးသျဖင့္ ခရီးရွည္ပ်ံသန္းမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ ခရီးေဆာင္အိတ္ စာရင္းသြင္းရန္ လိုအပ္သည့္အခါ) ေလဆိပ္တြင္ အမွန္တကယ္ အခ်ိန္ပိုမိုသံုးၾကရသည္။

ေလဆိပ္စစ္ေဆးေရးဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းမႈ တစ္ခုတြင္ သင္အခ်ိန္မည္မွ် ကုန္မည္ကို ခန္႔မွန္းျခင္းသည္ လြယ္ကူေသာအလုပ္မဟုတ္ေခ်။ အခ်ိဳ႕ကိစၥမ်ားတြင္ ေစာင့္ဆိုင္းစရာ မလိုေသာ္လည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ခရီးသည္မ်ားသည္ တစ္နာရီ အထိ အခ်ိန္ကုန္ၾကရသည္။ လံုၿခံဳေရးစစ္ေဆးမႈကို ျဖတ္သန္း ၿပီးသည့္အခါ အေကာက္ခြန္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအတြက္ တန္းစီ ေစာင့္ဆိုင္းသည့္အတန္းတြင္ ရပ္ေနရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္၏ေလေၾကာင္း ခရီးစဥ္ႏွင့္ ေလဆိပ္ရိွ ဂိတ္နံပါတ္ ေၾကျငာခ်က္ကို ေစာင့္ရသည္။

  • အထူးးေလေၾကာင္းခရီးစဥ္တစ္ခုသည္ သင့္ကိုမည္ကဲ့သို႔ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစသနည္း။

သင္သည္ ပုဂၢလိက ဂ်က္ေလယာဥ္တစ္စင္းႏွင့္ ခရီးသြားသည့္အခါ လံုၿခံဳေရးရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အစစ္ေဆးခံရသည္ကိုပင္ သတိျပဳမိမည္မဟုတ္။ ေလဆိပ္သုိ႔ သင္ေရာက္ရိွၿပီဆိုသည္ႏွင့္ သင့္ကို ႏႈတ္ဆက္ၾကၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ယာဥ္ေမာင္းမွ သင့္ကို ေလယာဥ္ေပၚ သို႔မဟုတ္ သက္ေတာင့္သက္သာနားေနႏိုင္ၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရိွသည့္ အထူး ဆိုက္ေရာက္ဆီသို႔ ကားျဖင့္ လိုက္ပါပို႔ေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ Aviav TM (Cofrance SARL) သည္ အေထြေထြစည္းမ်ဥ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ခရီးသည္မ်ားအား ေလယာဥ္မထြက္မီ ၁၅ မိနစ္ ႀကိဳတင္ေရာက္ရိွရန္ အႀကံျပဳထားသည္။

Читайте также:  {:en}Xüsusi təyyarənin kirayəsi{:}{:az}Xüsusi təyyarənin kirayəsi{:}

အကူးအေျပာင္းမ်ား

ကမၻာ့ေပၚရိွေလေၾကာင္းခရီးစဥ္အားလံုးသည္ တိုက္႐ိုက္ပံုမွန္ ေလေၾကာင္းခရီးစဥ္မ်ားမဟုတ္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေလဆိပ္မ်ားသည္ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအသံုးျပဳရန္ သီးျခားတည္ရိွသည္ သို႔မဟုတ္ ေသးငယ္လြန္းသည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ သယ္ပို႔ေလယာဥ္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသို႔ မၾကာခဏပ်ံသန္းၿပီး ၄င္းတို႔၏ ခရီးသည္မ်ားကို ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤသို႔ လုပ္ေဆာင္မႈသည္ အထူးသျဖင့္ သိပ္မထင္ရွားသည့္ တည္ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေလ့ရိွသည္။ အျခားေလေၾကာင္းခရီးစဥ္သို႔ ကူးေျပာင္းသြားလာရျခင္းသည္ တစ္ၿမိဳ႕လံုးအႏွံ႔ ကူးေျပာင္းသြားလာရျခင္းႏွင့္ မၾကာခဏ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္အတြက္ ခရီးသြားခ်ိန္ကိုပိုမိုရွည္ၾကာေစသည္။ ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ား၏ ၾကားကာလသည္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ႏိုင္သည့္အခ်ိန္တြင္ တစ္ခါတစ္ရံ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ အေကာက္ခြန္စစ္ေဆးမႈမ်ား တစ္ဖန္ျပန္လည္လိုအပ္သည္။

  • အထူးေလေၾကာင္းခရီးစဥ္တစ္ခုသည္ သင့္ကိုမည္ကဲ့သို႔ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစသနည္း။

ပုဂၢလိက သီးသန္႔ေလယာဥ္ခရီးစဥ္မ်ားသည္ ငွားရမ္းသူႏွင့္ အံဝင္ဂြင္က်ျဖစ္ေအာင္ အထူးစီစဥ္ထားသည္။ အထူးဂ်က္ေလယာဥ္ ေမာ္ဒယ္၊ ထြက္ခြာမည့္အခ်ိန္ႏွင့္ ခရီးစဥ္ကို သင္ေရြးခ်ယ္သည္။ ေလယာဥ္ႀကီးမ်ားထက္ ေသးငယ္ေသာ အခ်ိဳ႕ဂ်က္ေလယာဥ္မ်ားသည္ ေလဆိပ္အငယ္မ်ားတြင္ ဆင္းသက္ႏုိင္သည္ သို႔မဟုတ္ သြားလိုသည့္ေနရာႏွင့္ နီးေသာ ေလယာဥ္ အတက္အဆင္းကြင္းတြင္ပင္ ဆင္းႏိုင္သည္။

ေလဆိပ္သို႔သြားရာလမ္း

ၿမိဳ႕ႀကီးအမ်ားစုတြင္ ၄င္းတို႔၏ကိုယ္ပိုင္ေလဆိပ္မ်ားရိွၾကၿပီး စည္ပင္သာယာ အာဏာပိုင္မ်ားက ေလဆိပ္သို႔ အဆင္ေျပစြာ သြားလာႏုိင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထြက္ခြာသည့္ေနရာမွ ေလဆိပ္သို႔ အကူးအေျပာင္းသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ခရီးစဥ္၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေနသည္။

 

အခ်ိဳ႕ေလဆိပ္မ်ားသည္ ၿမိဳ႕ႏွင့္အလြန္ေဝးသည့္ေနရာတြင္ရိွၿပီး ေလေၾကာင္းကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ (ၿမိဳ႕ထဲတြင္ ေလဆိပ္မ်ားစြာ ရိွသည့္အခါ)ထြက္ခြာေလဆိပ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္မေပးၾကပါ။ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ားသည္ ေနာက္ဆက္တြဲအခ်ိန္ဆံုး႐ံႈးမႈကို ခန္႔မွန္းရန္ မၾကာခဏခက္ခဲေစၿပီး လမ္းေၾကာပိတ္ဆို႔မႈသည္လည္း အေရးပါသည့္ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

  • အထူးေလေၾကာင္းခရီးစဥ္တစ္ခုသည္ သင့္ကိုမည္ကဲ့သို႔ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစသနည္း။

အထူးေလဆိပ္မ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၿမိဳ႕လယ္ႏွင့္နီးသည္။ မန္ဟက္တန္ႏွင့္ ၁၉ ကီလိုမီတာႏွင့္ ၂ ကီလိုမီတာအသီးသီးသာ ေဝးသည့္ တက္ဒါဘို႐ိုႏွင့္ JFK ေလဆိပ္မ်ားရိွသည့္ နယူးေယာက္တြင္ ထိုကဲ့သို႔ပင္ျဖစ္သည္။ ခ်မ္ဘယ္ရီ၊ စီရြန္၊ စမန္ဒန္ စိန္႔ မိုးရစ္ သို႔မဟုတ္ ဗယ္လီ ဒီ အိုစတာ အပါအဝင္ အယ္လ္ပိုင္း ေလဆိပ္မ်ားစြာကို ပုဂၢလိဂ်က္ ေလယာဥ္မ်ားျဖင့္သာ ေရာက္ရိွ သြားလာႏုိင္သည္။ ခရီးသြားမ်ားစြာသည္ ႏွင္းေလွ်ာစီး ရာသီတြင္ ေတာင္ကုန္းေတာင္တန္းေပၚရိွလမ္းမ်ားတြင္ ကားေမာင္း သြားရသည္ထက္ ဆင္ေျခေလွ်ာေပၚ ေလယာဥ္ဆင္းသက္ရသည္ကို ႏွစ္သက္သည္။

Читайте также:  {:ru}Поистине странные факты, которых вы не знали об авиаперелетах{:}{:es}Hechos realmente extraños que no sabía sobre viajes aéreos{:}{:de}Wirklich skurrile Fakten über Flugreisen, die Sie noch nicht wussten{:}{:fr}Les faits bizarres que vous ne saviez pas à propos des vols aériens{:}{:pl}Naprawdę dziwne fakty, których nie wiedzieliście o podróżach lotniczych{:}{:pt}Verdades estranhas que precisa saber sobre o transporte aéreo{:}{:uz}Дарҳақиқат, авиаучишлар тўғрисида сиз билмаган қизиқ фактлар{:}{:az}Aviauçuşlar haqqında bilmədiyiniz həqiqətən qəribə faktlar{:}{:ar}حقائق غريبة حقا لم تكن تعرفها عن السفر الجوي{:}{:bn}অদ্ভুত সত্য আপনি বায়ু ভ্রমণ সম্পর্কে জানতে হবে{:}{:my}ပ်ံသန္းျခင္းႏွင့္ ေလယာဥ္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္မသိႏိုင္ေသာ ထူးဆန္းသည့္အခ်က္အလက္မ်ား{:}{:hu}Néhány furcsa tény a repülésről és a repülőgépekről, amiket valószínűleg nem tudott {:}{:ab}Аиашазы уамашәа иҟоу, шәара ишәзымдыруаз, аҳаирхыҧраарақәа ирызку аҵабыргқәа{:}{:nl}Echt bizarre feiten die u niet wist over vliegen{:}{:he}עובדות ממש מוזרות, אשר לא ידעתם על טיסות במטוסים{:}{:id}Fakta-fakta mengejutkan tentang berpergian dengan pesawat dan pesawat terbang yang mungkin anda tidak tahu{:}{:it}Fatti davvero strani che non sapevate sui viaggi aerei{:}{:tr}Uçuşlar hakkında bilmediğiniz bazı ilginç gerçekler{:}{:no}Rare ting du ikke visste om flyvninger{:}{:bg}Наистина странни факти, които не знаете за въздушния транспорт{:}{:ro}Fapte cu adevărat ciudate pe care nu le știați despre călătoriile aeriene{:}{:fi}Todella oudot faktat, joita et tiedä lentomatkoista{:}{:is}Sannarlega undarlegar staðreyndir sem maður veit ekki um loftferðalög.{:}{:lv}Patiesi dīvaini fakti, kurus jūs nezinājāt par avio lidojumiem{:}{:lt}Iš tiesų, keisti faktai, kurių nežinojote apie oro skrydžius{:}{:mk}Чудни вистинити  што треба да ги знаете за патувањето со авион{:}{:ms}Fakta aneh tentang penerbangan dan pesawat yang mungkin anda tidak tahu.{:}{:md}Fapte cu adevărat ciudate pe care nu le știați despre călătoriile aeriene{:}{:mn}Агаарын нислэгийн тухай таны мэдэхгүй,үнэхээр хачин баримтууд.{:}{:mv}Виде-паро а чарькодевикс улевкстнэ коштвенчсэ ливтнемасто, конатнеде тынь а содылиде{:}{:mt}Veritajiet strambi li jeħtieġ tkun taf dwar l-ivvjaġġar bl-ajru{:}{:sk}Naozaj divné skutočnosti, ktoré ste nevedeli o leteckej doprave{:}{:tt}Авиаочышлар турында сез белмәгән, чын мәгънәсендә сәер фактлар{:}{:th}ข้อเท็จจริงที่น่าตกใจเกี่ยวกับการบินและเครื่องบินที่คุณอาจจะไม่รู้{:}{:hr}Zanimljive činjenice za koje niste znali u vezi letenja zrakoplovom         {:}{:en}Some really shocking facts about flying and airplanes you probably did not know about{:}{:by}Сапраўдыдзіўныяфактыпраавіяпералёты, якія вы не ведалі{:}{:ir}حقایق واقعا عجیب و غریبی که شما در مورد سفر هوایی نمی دانید{:}{:ee}Tõesti veidrad faktid, mida te ei teadnud lennureisidest{:}{:in}हवाई यात्रा से संबंधी कुछ विचित्र सत्य जो आपको जानने चाहिए{:}{:cz}Opravdu divné skutečnosti, které jste nevěděli o letecké dopravě{:}{:dk}Virkelig underlige fakta, som du ikke vidste om flyrejser{:}{:rs}Занимљиве чињенице за које нисте знали у вези летења авионом     {:}{:jp}空の旅について知らなかった、本当の奇妙な事実{:}{:tm}Uçuşlar hakkında bilmediğiniz bazı ilginç gerçekler{:}{:la}ບາງ​​ເລື່ອງຈິງ​ທີ່​ໜ້າ​ຕົກ​ໃຈ​ແທ້ໆ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​​ໂດຍສານ​​ເຮືອບິນ ແລະ ​​ເຮືອບິນ​ທີ່​ທ່ານອາດ​ຈະບໍ່​ຮູ້{:}{:cn}你可能不知道关于飞行和飞机的奇怪事实{:}{:tj}Ҳақиқатан далелҳои аҷоиб дар бораи парвозҳои ҳавоие, ки шумо оиди он намедонед{:}{:ua}Насправді дивні факти, яких ви не знали про авіаперельоти{:}{:kz}Сіздің әуеде ұшу туралы білмеген шынайы қызықты фактілер{:}{:vn}Những sự thật kỳ lạ mà bạn không biết về các chuyến bay hàng không{:}{:se}Verkligen konstiga fakta som du inte visste om flygresor{:}{:al}Të vërteta të çuditshme që duhet të dini rreth udhëtimit ajror{:}{:si}Resnično čudna dejstva, ki jih niste vedeli o letalskih potovanjih{:}{:kg}Авиа учуулар тууралуу сиз билбеген кызыктуу фактылар{:}{:kr}항공 여행에 대해 전에 몰랐던 이상한 사실{:}{:ge}უცნაური ფაქტები, რომლებიც არ იცოდით ავიაფრენების შესახებ{:}{:gr}Παράξενα γεγονότα για τις πτήσεις και τα αεροπλάνα που πιθανόν δεν γνωρίζετε{:}{:af}حقایق واقعا عجیب و غریبی که شما در مورد سفر هوایی نمی دانید{:}{:ur}وائی سفر کے بارے میں خیرت انگیز معلومات جو آپ نہیں جانتے تھے۔{:}{:kh}រឿងពិតគួរឱ្យតក់ស្លុតមួយចំនួនអំពីការហោះហើរ និងយន្តហោះដែលអ្នកប្រហែលជាមិនធ្លាប់បានដឹង{:}{:sw}Baadhi ya ukweli wa kushangaza kuhusu kusafiri angani na wa ndege ambao inawezekana hauufahamu{:}{:aa}ምናልባት ስለ በረራ እና አውሮፕላኖች ላያውቋቸው የሚችሏቸው አንዳንድ አስደንጋጭ እውነታዎች{:}

 

အကယ္၍ အထူးေလဆိပ္သည္ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေဝးသည့္ေနရာတြင္ ရိွခဲ့လွ်င္ေတာင္ ႀကီးမားေသာ ေလဆိပ္ဆိုက္ေရာက္မ်ားမွ ေရာက္ရိွ/ထြက္ခြာမ်ားကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ေျခရိွျခင္းသည္ ရာသီေပၚ မူတည္၍ ျပင္းထန္ႏိုင္သည့္ ေလေၾကာင္းပိတ္ဆို႔မႈကို ေရွာင္ရွားႏုိင္ေစသည္။ သင္၏ခရီးစဥ္ သို႔မဟုတ္ ခရီးသြား ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားသည္ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေနပါေစ၊ Aviav TM (Cofrance SARL) ၏ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သင္၏ခရီးစဥ္အတြက္ အေကာင္းဆံုး ေလဆိပ္တစ္ခုကို အႀကံဳျပဳေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ပိုင္အထူးဂ်က္ေလယာဥ္တစ္စင္း စင္းလံုးငွားျခင္း၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပပါမည္။

 

အထူးေလေၾကာင္းခရီးစဥ္ႏွင့္ ႏႈန္းထားမ်ားဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ပိုမိုသိရိွလိုပါက အင္တာနက္ သို႔မဟုတ္ ဖုန္းျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံ လြတ္လပ္စြာဆက္သြယ္ပါ။