Öz islegiňize görä dikuçary buýurmak isleýän bolsaňyz, onda eliňize iPhone kysymly telefonyňyzy alyp, onda häzirkizaman AVIAV TM (Confrance SARL) gollanmasyny açaýmaly. Ulanyjy üçin çylşyrymly bolmadyk bu programma öňden göwnüňizde besläp ýören arzuwyňyza ýetirer. Belkide, siz şu zatlary meýilleşdirensiňiz:

 • Öz ýada başga bir şäheriň depesinde synlaýyş ekskursiýasyny geçirmek,
 • Özüne çekiji ýerleri we meýdanlary guş uçar beýiklikden synlamak we täze duýgulardan energiýa almak,
 • Işewür duşuşygy göni dikuçaryň üstünde geçirmek we howa menziliniň uçuşyna gymmatly wagtyňyzy gidirmezlik,
 • Ýa-da ýatdan çykmajak suratlary düşürmek.

Bu zatlaryň ählisi AVIA çarteriň üsti bilen dikuçar buýran çagyňyz elýeterli bolar.

AVIA çarterden peýdalanmagyň artykmaçlyklary:

 • Tizlik we amatlyk,
 • Dünýäniň meşhur Robinson, Sikorsky, Eurocopter, Bell, Ми 8, Agusta we beýleki öndürijilerinden doly derejede taýýarlykly dikuçarlar,
 • Konsultantyň kömeginden peýdalanmazdan, berlen talaplara laýyk gelýän ganatly maşyny özüňiz saýlap bilmek mümkinçiligi. Dikuçaryň kysymyny ýolagçylaryň sanyna, uçuşyň uzaklygyna we beýikligine, ýeriň häsiýetine, gonuş ýeriniň howa şertlerine görä kesgitläp bolar.
 • Bazamyzyň dikuçarlarynyň ygtybarlygy we tehniki guratlylygy. Ähli dikuçarlar belli bir wagtdan gözegçilikden geçirilýärler we gerek bolan ýagdaýynda bejerilýärler.
 • Ýyldyrym tizigindäki buýrum – käwagt gollanmany ulanan wagtyňyzdan üç sagat geçenden soň dik uçar hödürlenip bilner. Haçanda siz AVIA çarterde dikuçaryň gerekli kysymyny saýlanyňyzda, siz tarapyndan görkezilen oňaýly wagtda biziň menejerimiz ähli zady jikme-jik soramak we buýrumy tassyklamak üçin siz bilen habarlaşar.
 • Dikuçary ofisdan, öýden, myhmanhanadan uçmak üçin kireýine almak hyzmaty – gije-gündiziň dowamynda 24 sagat, dynç alyş günsiz, dünýäniň dürli künjeginden.

До вертолета рукой подать

 • Sada we düşnükli programma. Ähli wirtual klawişlar menýuda ýörite nyşanlar bilen gaýtalandyrylýar. Şonuň üçin, hat-da çaga hem dikuçar buýurmak aňsat bolar, ýöne ol dikuçar oýnawaç däl-de hakyky we howpsuz bolar.
 • Uçuşyň çaklanan ýerindäki howa şertleri barada maglumat. Geljekki syýahat barada çaklama düzmäne we ýüze çykyp biljek ähli ýagdaýlara – çagba, yssy güne, güýçli ýele taýýar bolmaga ýardam eder. Bu bolsa, beýiklikden we uçmakdan heder edýänlere örän wajypdyr. Dikuçarlaryň howa şertlerine garaşly bolýandyklary barada biziň ählimiz bilýäris.

 

AVIAV Çarter gollanmasynda dikuçary kireýine almak – basgançaklaýyn düşündiriliş

Häzirkizaman awiasiýasynyň hödürleýän ähli amatlyklaryndan we hyzmatlaryndan peýdalanmak üçin:

 1. AVIAV TM (Confrance SARL) dellalynyň ýörite AVIA çarter gollanmasyny AppStore-dan almaly,
 2. Maglumat almak we bermek amatly bolan dili menýudan saýlamaly ,
 3. Dikuçary kireýine almakçy bolýan seneleriňizi görkezmeli,
 4. Kireýine almak isleýän seneleriňizi, howa syýahatynyň boljak ýerlerini we uçuş we gonuş meýdanlaryny görkezmeli,
 5. Dikuçary saýlamakda gerek häsiýetleri görkezmeli – göterýän güýji, bortda boljak ýolagçylaryň sany, syýahatyň uzaklygy.
 6. Dikuçaryň haýsy maksat bilen kireýine almakçy bolýandygyňyz – ekskursiýa, transfer, bortda iş duşuşygy, dabaraly çäre, surata düşmek.
 7. Habarlaşmak üçin maglumatlaryňyzy goýup, AVIAV TM-nyň tejribeli menejerleriniň jaňyna garaşmaly. Hünärmen ýokary iş ukyplylygyna eýe bolup, buýurmanyň häsiýetlerini anyklap ony doly derejede gizlin saklar we degişli senä çenli dikuçaryň kireýine alynandygyny tassyklar.
 8. Bellenilen senede we sagatda uçuş meýdançasyna gelmeli.

 

Häzirkizaman ulanyjylar üçin

AVIAV TM (Confrance SARL) kompaniýasy

 • Öz abraýyny aýap saklaýar,
 • Ylalaşygyň ähli kadalaryny berjaý edýär,
 • Diňe iň täze tehnologiýalardan peýdalanýar,
 • Diňe ygtybarly hyzmat üpjün edijiler bilen iş salyşýar,
 • Dünýäniň ähli künjeginde ähtibarly kärdeşlere eýedir,
 • Dikuçary planetanyň barmasy kyn we daş howa menzillerinde ýa-da howa meýdançalarynda gonuş we uçuş şerterini döredip biler. Meselem, howa şertleri ýagny, güýçli şemal we gözýetimi görmegiň kynlygy sebäpli şahsy uçarlaryň gonuşynyň köplenç mümkin däl ýerinde, Kurşawel 1850-de,

 

AVIAV TM tarapyndan oňaýly  AVIA çarter telefon gollanmasy gymmatbahaly telefonlardan we awiasiýa äleminiň ähli amatlyklaryndan peýdalanmaga öwrenişen müşderilerimiz ýörite işlenip taýýarlanandyr.

Häzirki ýerleşýän ýeriňizden AVIAV TM (Confrance SARL) üsti bilen dikuçary kireýiine alyň.